2017/05/19 | Shareholder structure

CONINCO - Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đăng ký mua thêm cổ phần của người nội bộ của Công ty:
- Ông Hà Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.