2018/03/30 | General Shareholders' Meeting

CONINCO - Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm