2017/06/14 | Shareholder structure

CONINCO - Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty:
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Phan Ngọc Cương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.