2018/03/22 | Financial statements

CONINCO - Báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.


File Upload:
AttachmentSize
PDF icon Bao cao tai chinh 2017 (da duoc kiem toan).pdf22.91 MB