Quan hệ cổ đông

72. CONINCO - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.

 

 
Đọc thêm...
 

71. CONINCO - Thông báo về việc chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo, ngày 05/01/2018 Công ty đã nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 79/UBCK - QLCP ngày 04/01/2018 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CONINCO.
Đọc thêm...
 

70. CONINCO - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành CP tăng vốn điều lệ từ 44 lên 68 tỷ đồng

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 44 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng đến ngày 30/9/2017 đã được kiểm toán.

Đọc thêm...
 

69. CONINCO - Thông báo kết quả ĐHĐCĐ bất thường 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.Đọc thêm...
 

68. CONINCO - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

logoweb1Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017, với nội dung như sau:
Đọc thêm...
 

67. CONINCO - Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.Đọc thêm...
 

66. CONINCO - Thông báo về việc thay đổi địa chỉ giao dịch trong thời gian xây dựng Tòa nhà CONINCO TOWER

logoweb1Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo tới các cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng và tổ chức, cá nhân có liên quan địa chỉ giao dịch mới của Công ty trong thời gian xây dựng Tòa nhà CONINCO TOWER.


Đọc thêm...
 

65. CONINCO - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

 

 

 

 

Đọc thêm...