69. CONINCO - Thông báo kết quả ĐHĐCĐ bất thường 2017

logoweb1Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.


Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem: